Indkaldelse generalforsamling 2023 – 12.12.2023

20
nov

Svømmeklubben Triton Ballerup indkalder til ordinær generalforsamling 12.12.2023 kl. 19.00 – 21.00 i Tritons klubhus.

Dagsorden
1. valg af dirigent
2. valg af 2 stemmetællere
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse af regnskab
5. fremlæggelse af budget for det kommende år

6. forslag fra bestyrelsen
7. indkomne forslag fra medlemmer
8. valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde
2023 – Formand 2 år, Kasser 1 år, 3 bestyrelsesmedlemmer 2 år og 1 suppleant 2 år
9. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 15 år og har været medlem af klubben i mindst 9 måneder og ikke er i restance med kontingent. For aktive medlemmer under 15 år kan stemmeretten udøves af forælder eller værge.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og foretages ved håndsoprækning, dog kan mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan dog aldrig råde over mere én fuldmagt, der skal lyde på navn.
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 06. december 2023
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10 medlemmer er til stede.
Dirigenten leder Generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *