Love og regler

§ 1. NAVN og HJEMSTED

Klubbens navn er Svømmeklubben TRITON med hjemsted i Ballerup kommune

§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er:
A) at skabe gode muligheder for at alle medlemmer uanset alder kan lære og udøve svømning, vandpolo, livredning, udspring og synkroniseret svømning samt deltage i turneringer og stævner.
B) med udgangspunkt i svømmesporten at skabe et godt fællesskab og socialt liv i klubben.

§ 3. MEDLEMMER

Alle, der tilslutter sig klubbens formål, kan optages som medlemmer.
Klubben optager aktive og passive medlemmer. Aktive skal være amatører i henhold til de for Dansk Svømmeunion gældende amatørbestemmelser og kan ikke deltage i nogen anden svømmeforenings træning, konkurrencer eller opvisninger uden bestyrelsens tilladelse.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel.
Aktive medlemmer kan af bestyrelsen med 14 dages skriftligt varsel overflyttes som midlertidigt passive medlemmer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for overtrædelse af klubbens vedtægter eller regler truffet af bestyrelsen eller for grov forseelse af anden art. En eksklusion kan indankes for Generalforsamlingen.
Æresmedlemmer udnævnes af Generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og er kontingentfrie med samme rettigheder som aktive medlemmer.

§ 4. KONTINGENT

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Aktive medlemmer kan fritages for kontingent i særlige tilfælde. Ansøgning herom sendes til bestyrelsen, som træffer afgørelse om kontingentfrihed i en periode.
Er et medlem i restance udover 3 måneder fortaber vedkommende sine rettigheder indtil restancen er betalt, bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 5. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær Generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen via Triton`s hjemmeside med 14 dages varsel, afholdes hvert år i september måned, og har følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af 2 stemmetællere
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse af revideret regnskab
5. fremlæggelse af budget for det kommende år

6. forslag fra bestyrelsen
7. indkomne forslag fra medlemmer
8. valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde
A) i lige årstal vælges kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
B) i ulige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor
9. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 15 år og har været medlem af klubben i mindst 9 måneder og ikke er i restance med kontingent. For aktive medlemmer under 15 år kan stemmeretten udøves af forælder eller værge.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og foretages ved håndsoprækning, dog kan mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan dog aldrig råde over mere én fuldmagt, der skal lyde på navn.
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. september.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10 medlemmer er til stede.
Dirigenten leder Generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det ønskeligt eller senest 4 uger efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen herom med angivelse af emne for en ekstraordinær generalforsamling, der har følgende dagsorden:
1. valg af dirigent,
2. valg af 2 stemmetællere,
3. forslag fra bestyrelsen,
4. indkomne forslag fra medlemmer,
5. Eventuelt.

Afstemningsregler er som angivet for Generalforsamling i § 5.

§ 7. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælger selv sin næstformand.
Bestyrelsen leder klubben og repræsenterer denne overfor kommunen, organisationer og andre foreninger efter bestyrelsens arbejdsbeskrivelse.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der er beslutningsdygtige når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan bemyndige enkelte medlemmer til at underskrive på klubbens vegne, således tegner formanden og/eller kassereren klubben overfor Ballerup kommune.
Bestyrelsen kan antage og afskedige lønnet hjælp.
For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.

§ 8. REGNSKABSÅR

Klubbens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.
Kassereren er ansvarlig for regnskabet, der revideres af de valgte revisorer.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER & OPLØSNING AF KLUBBEN

Til vedtægtsændringer og en opløsning af klubben kræves mindst 2/3 af afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler en anden idrætsklub i Ballerup kommune med lignende formål samt Dansk Svømmeunion.


De oprindelige love er vedtaget ved den stiftende Generalforsamling den 15. maj 1935 og siden ændret 19/6 1973, 27/9 1973, 26/9 1974, 29/9 1975, 27/9 1977, 17/9 1981, 23/9 1982, 27/9 1984, 22/9 1988, 18/10 1988, 26/9 1991, 8/5 2001, 6/5 2003, 21/10-2010 og senest 16/10-2013.

TRITON er stiftet 15. maj 1935 i København og fusioneret med Skovlunde Idræts Forenings svømmeafdeling 19. juni 1971.

Medlem af Dansk Svømmeunion, DIF, DGI, DHIF og BMSI.

Indtagelse af alkohol ved konkurrencer er ikke tilladt. Dette gælder klubbens svømmere, trænere og ledere. Indtagelse af alkohol ved svømmeklubbens øvrige arrangementer er ikke tilladt for svømmere under 18 år. For svømmere over 18 år, trænere og ledere tillades mådeholden indtagelse af alkohol.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom i lungerne, hvor slimhinden i luftrørene er mere irriteret og danner mere slim end normalt. Musklerne omkring luftrørene reagerer ved at trække sig sammen, så det bliver tungere at trække vejret. Kendetegnene ved astma er anfaldsvise symptomer med:

Åndenød og/eller hvæsende og pibende vejrtrækning og/eller hoste Mellem anfaldene er vejrtrækningen normal. Hos mennesker med astma er det forskelligt, hvad der skal til for at udløse et astma anfald. Nogle har fx allergi, andre har ikke.

Børn og unge kan få astma når de:

anstrenger sig fysisk, udsættes for det de er allergiske over for, som fx pollen, dyr og husstøvmider, udsættes for irritanter som fx luftforurening, parfume, mados og tobaksrøg, har infektioner som fx influenza, forkølelse eller diverse børnesygdomme. Astma medicin

Alle med astma bør have luftvejsudvidende medicin indenfor rækkevidde, hvis de skulle få symptomer. Mange har også behov for at være i forebyggende behandling. Luftvejsudvidende medicin virker ved at afslappe musklerne omkring luftrøret, så passagen af luft bliver normal.

Korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin (anfaldsmedicin) beskytter mod anstrengelsesudløst astma i 1-2 timer. Medicinen virker således akut og anvendes, når der er symptomer og kan desuden anvendes før idræt efter lægens anvisning. Den korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin har farvekoden blå.

Langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin, beskytter mod anstrengelsesudløst astma i 6-8 timer og anvendes som tillægsbehandling, når blå medicin ikke kan forhindre anstrengelsesudløst astma. Den langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin har farvekoden grøn.

Leukotrien-antagonist anvendes som tillægsbehandling til den forebyggende astmamedicin og gives som tablet 1 gang dagligt. Denne har også en virkning mod anstrengelsesudløst astma.

Forebyggende astmamedicin, virker ved at dæmpe og fjerne den irritation og slimdannelse der kan være i slimhinden i luftrørene. Medicinen bliver ofte anvendt 2 gange dagligt. Medicinen virker ikke på akutte symptomer, men kan forebygge at symptomer opstår.

Den forebyggende medicin har farvekoden brun, orange eller rød.

Hvordan forebygges anstrengelses astma?

Jo kraftigere børn og unge med astma anstrenger sig, desto større risiko er der for, at de får anstrengelsesudløst astma. Anstrengelsesudløst astma kan opstå efter mere end 5 minutters anstrengelse og varer op til 15-30 minutter, hvis anfaldet ikke behandles med medicin. Hvis man behandler med luftvejsudvidende medicin virker denne hurtigt så anfaldet ophører.

Udover at være i god form, har fysisk opvarmning, intensiteten i den fysiske aktivitet, anvendelse af astmamedicin samt omgivelserne betydning for, om man oplever anstrengelsesudløst astma.

Opvarmning

Opvarmning inden idræt har stor betydning, især for mennesker med astma. Opvarmningen forbereder muskler, kredsløb og lunger til at skulle arbejde og nedsætter risikoen for anstrengelsesudløst astma. Opvarmningen bør tage ca.15 minutter og indeholde:

Anvendelse af de store muskelgrupper og led – fx almindelig grundopvarmning med langsomt løb og diverse svingøvelser for arme og ben samt koordinationsøvelser. Intensitet bør gradvist øges fx ved interval træning. Dynamisk muskelarbejde, hvor musklerne får lov at arbejde – fx armstrækninger, mavebøjninger, ryg øvelser og styrkeøvelser for benmusklerne. Strækøvelser og bevægelighedstræning. Intensitet

Mennesker med tendens til anstrengelsesudløst astma kan med den rigtige medicinering sagtens som sportsudøver kunne yde sit bedste i konkurrencesituationer og er dermed ikke dårligere stillet end andre udøvere uden tendens til anstrengelsesudløst astma.

Medicin

Langt de fleste med astma bruger forebyggende medicin dagligt og selvom anstrengelsesudløst astma er det eneste tegn på astmaen, så kan forebyggende medicin komme på tale. Det er vigtigt, at luftvejsslimhinden har det godt, for så skal der mere til at “irritere” bronkierne.

En ubehandlet astma giver mange begrænsninger i hverdagen – hvorimod børn med velbehandlet astma kan de samme ting som andre børn – også dyrke idræt. Den medicinske behandling skal altid aftales med lægen, men hvis der er anstrengelsesudløste symptomer er der følgende muligheder i forbindelse med sport:

korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin (anfaldsmedicin)taget 10-15 min. inden anstrengelsen. langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin, der kan tages flere timer inden anstrengelsen. forebyggende tabletbehandling med leukotrien-antagonist. Omgivelserne har betydning

Risikoen for at få anfald nedsættes, hvis man træner i varm og fugtig luft. Modsat øges risikoen ved træning i kold og tør luft. Risikoen er også større, hvis den luft man træner i indeholder stoffer der ikke tåles, fx pollen, tobaksrøg eller støv.

Kort fortalt – hvad du kan gøre Børn og unge med astma skal huske deres akutmedicin hver gang

Børn og unge om at tage deres blå akutmedicin med til træning, så de har den, hvis der skulle opstå et akut behov.

Nogle skal tage medicin før træning

Mind barnet med astma om, at de måske har medicin, der skal tages før træning eller anden aktivitet (efter lægens anvisning).

Sørg for grundig opvarmning i mindst 15 minutter

Varm op med stigende intensitet i 15 min. og med intervaltræning.

Vær opmærksom på antidoping reglerne Ikke al medicin til behandling af astma er tilladt, når man dyrker idræt, og idrætsudøvere med astma skal derfor sikre sig, at de ikke overtræder antidopingreglerne.

Du kan tjekke Anti Doping Danmarks guide og se, om du skal søge om dispensation fra Dopinglisten: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dispensation-fra-dopinglisten

Du kan se hvilke regler/restriktioner der er på astmamedicin på Anti Doping Danmarks hjemmeside på dette link: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/brug_af_astmamedicin_og_glukokortikoider/restriktioner_s3_astmamedicin

Lungeafdelingen på Bispebjerg har specialiseret sig i undersøgelse, behandling og rådgivning af sportsfolk med astma og astmalignende symptomer. Hospitalet er også behjælpelig med den fornødne dokumentation til brug for søgning om medicinsk dispensation (TUE) .

[AHK1]Man skal ikke søge om medicinsk dispensation hos Danmarks Idrætsforbund. De fleste skal søge hos Anti Doping Danmark og en gruppe som defineres som

Internationale eliteidrætsudøvere – skal som udgangspunkt søge dispensation hos eget internationale specialforbund.

 

 

Doping er tilstedeværelse i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til den Internationale Olympiske Komites (IOC) liste over forbudte stoffer. Dopinglisten er udarbejdet af WADA. Anti Doping Danmark, og de danske idrætsorganisationer, følger til enhver tid WADA’s Dopingliste.

Doping defineres som overtrædelse af antidopingreglerne. Doping omfatter blandt andet tilstedeværelse af et forbudt stof i en dopingprøve. Doping er ligeledes bevidst brug, forsøg på brug eller utilsigtet brug af et stof eller en metode der er på Dopinglisten. Overtrædelse af antidopingreglerne omfatter bl.a. også at undlade at deltage i en dopingkontrol, at manipulere en dopingprøve eller dopingkontrol, at handle eller besidde forbudte stoffer og/eller metoder og at medvirke til at andre overtræder eller forsøger at overtræde antidopingreglerne.

Når man dyrker idræt, og har fået medicin fra sin læge, er det vigtigt at undersøge om den aktuelle medicin er på Dopinglisten.

Du kan altid spørge din læge eller apoteket om din medicin indeholder stoffer der er på Dopinglisten.

Du kan også selv tjekke din medicin via ADD’s hjemmeside: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin Eller du kan tjekke din medicin via ADD’s antidoping APP: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/medicin_app

Du kan tjekke om lægemidler, som sælges i Danmark, indeholder stoffer der er på Dopinglisten.

Alle idrætsudøvere der har fået stillet en diagnose og har brug for behandling med medicin der er omfattet af Dopinglisten bør først tjekke med egen læge, om der er tilsvarende behandlingsmuligheder, der ikke er på Dopinglisten. Er dette ikke tilfældet kan du tjekke Anti Doping Danmarks guide og se, om du skal søge om dispensation fra Dopinglisten: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dispensation-fra-dopinglisten

Bemærk, at nogle kosttilskud, naturpræparater og håndkøbsmedicin kan indeholde forbudte stoffer. Derfor skal du være særligt opmærksom hvis du benytter disse. Det er altid dit ansvar, hvis du indtager forbudte stoffer gennem kosttilskud, og det resulterer i en positiv dopingprøve.

Du kan spørge din trænertjekke hjemmesiden www.antidoping.dk, eller kontakte Anti Doping Danmark på tlf. 7025 7112, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

TRITON accepterer ikke doping blandt klubbens svømmere

Hvis det er tilfældet, at en svømmer bliver taget med brug af de forbudte stoffer (doping) vil den pågældende svømmer blive suspenderet fra al svømning indtil der ligger en klar domsafsigelse.

Alle former for spørgsmål og udtagelser vedrørende en aktuel sag, henvises til formanden i Tritons bestyrelse.

Dopingkontrol For de fleste indebærer en dopingkontrol at de må afgive en urinprøve. For en mindre gruppe idrætsudøvere indebærer en dopingkontrol også afgivelse af en blodprøve. Du kan se hvordan en dopingkontrol foregår her: http://www.antidoping.dk/dopingkontrol_i_danmark/saadan-foregaar-en-dopingkontrol

Du har både rettigheder og pligter når du bliver udtaget til en dopingkontrol. For din sikkerhed og tryghed er det vigtigt du kender begge dele. Se hvad der gælder her: http://www.antidoping.dk/dopingkontrol_i_danmark/saadan-foregaar-en-dopingkontrol/rettigheder_og_pligter

Yderligere oplysninger: Antidoping reglerne kan virke komplekse, og vi vil derfor gerne hjælpe med at give et overblik over de områder, der er relevante for idrætsudøvere og for støttepersonale. Derfor opfordrer vi til at bruge Anti Doping Danmarks guides der kan downloades gratis her: http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/faktaark

Du kan endvidere downloade håndbogen Anti Doping og mig om retningslinjer for antidoping, information om Dopinglisten, hvordan en dopingkontrol foregår og meget andet her: http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer

Med baggrund i Klubbens vision, mission og målsætninger kan rammerne for en egentlig elitepolitik sættes op:

Sportsligt

Triton skal ligge blandt landets 5 største og bedste svømmeklubber målt på antallet af aktivitetstimer, få højtliggende placeringer på de danske ranglister samt at klubben har mindst én Dansk mester pr. år.
På kort sigt skal Triton placere sig blandt de 6 bedste hold i Danmark ved DMH samt være en stor aftager af medaljer ved nationale stævner og regionsmesterskaber.
Vi skal have et tæt samarbejde med Dansk Svømmeunion, med det formål, dels at kunne trække på knowhow og fælles ressourcer, og dels at kunne give specifikke talenter mulighed for at komme videre i deres svømmekarriere. Dette tænkes bl.a. at kunne gøres gennem iTUP-samarbejde og øvrige udviklingsprogrammer via Unionen, med det formål, at udvikle og skabe internationale svømmere, der kan deltage i EM, VM og OL.
Der skal udarbejdes målsætninger for de enkelte hold, som afstemmes med cheftræneren og styregruppen.
Fagligt

Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at de rigtige trænerkræfter er til rådighed gennem tæt samarbejde med cheftræneren.
Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at der skabes mest optimale og stabile arbejdsbetingelser for elitetrænerne.
Der skal arbejdes med mindst 1 fagligt foredrag pr. sæson for forældre og svømmere.
De overordnede træningsprincipper for hhv. første og eliteholdet skal være kendt af forældre, svømmere og klubben i øvrigt og kommunikeret via klubbens egne medier. (Nedfældet af cheftræneren, således principperne er i overensstemmelse med træningskoordineringen holdende imellem.)
Deltagelse af minimum én repræsentant fra eliteholdet i Styregruppen for at sikre ligeværdighed i beslutningsprocesserne.
Socialt

Udbygge og skabe traditioner, således at svømmerne oplever trivsel, godt humør og aktiviteter udenfor træningssituationen.
Give svømmerne mulighed for i forbindelse med træningslejre og træningsweekender at få kvalificeret træning og socialt samvær med holdets træner(e).
Klubben skal endvidere tilsikre, at der skabes et godt svømmemiljø, hvor der også er mulighed for at svømmere (junior og senior) kan kombinere uddannelse og elitesvømning.
Økonomisk

I egenskab af kontingentet, betaler Triton for deltagelse ved nationale og regionale mesterskabsstævner, mens invitationsstævner betales af svømmeren.
Ved træningslejre og træningsweekender betaler den enkelte svømmer selv hovedparten af udgiften til arrangementet. Triton yder et bidrag i størrelsesordenen kr. 10-15.000 gennem støtteforeningen Tritons Venner.
Øvrige hjælpemidler og rekvisitter i forbindelse med den daglige træning betales primært af svømmeren selv. I visse tilfælde kan der søges om økonomisk støtte til disse elementer via Fonde og Ballerup Kommune.
Svømmere, som får tilbudt deltagelse i iTUP eller øvrige udviklingsprogrammer under Dansk Svømmeunion, foreligger der specifikke regler for, hvem og hvor meget klubben og svømmeren skal betale af udgifterne i forbindelse hermed. Triton har dog mulighed for at søge økonomisk støtte til navnegivne svømmere via Team Ballerup.
Den enkelte svømmer har endvidere mulighed for at lave egne sponsoraftaler, så længe disse ikke kolliderer med dem Triton har indgået aftaler med på klubplan (primært konkurrenceafsnittet). Der foreligger særlige krav og regler, med hensyn til antallet af sponsorer på svømmetøj. Triton henviser derfor svømmer og forældre til at tage en snak med klubbens Sponsorudvalg.

Retningslinier for samarbejde mellem forældre og trænere i Konkurrenceafdelingen

For at kunne drive en svømmeklub professionelt, og samtidigt udvikle den enkelte svømmers talent, kræver det et godt samarbejde på tværs af klubben mellem bestyrelse, trænerstab og den samlede forældregruppe.

Triton tilstræber at have de rigtige trænerkræfter til rådighed, samt at kunne stille op til så mange relevante stævner og konkurrencer som overhovedet muligt. Et grundlag som Triton naturligvis ønsker at give alle sine talenter, som er i klubbens konkurrenceafdeling.

Nedenstående retningslinier har til hensigt at skitsere de rammer, hvorunder klubben ønsker, at et sådan samspil mellem forældregruppen, svømmere og trænerne bør foregå.

Generelt

Triton sætter generelt stor pris på engagement blandt forældrene, da der er mange opgaver at løse i bestyrelsesregi, som officials, holdledere, og forældrerepræsentanter m.m. Uden dette engagement ville klubben ikke være en blandt landets bedste svømmeklubber, da det kræver en del at drive en klub af vores størrelse.

Et godt samspil er derfor med til at sikre et godt og frugtbart svømmeklima. Det har både forældre, svømmere og trænere ansvar for.

Ved kanten

Triton ønsker en god dialog med forældregruppen ved kanten i forbindelse med den daglige træning. Her kan de fleste spørgsmål omkring den enkelte svømmer tages op. De spørgsmål, som ikke kan besvares på stedet, vil der blive taget hånd om f.eks. i klubbens bestyrelse eller øvrige udvalg.

Som forældre skal man være en støtte for sit barn uanset hvad. Forbedringer og fremgang kommer ofte i etaper og er forskelligt fra svømmer til svømmer.
Vore trænere er ansvarlige for den tekniske og praktiske del af den daglige træning fra bassinkanten.
Ved stævner

Triton deltager hen over en sæson i mange stævner, hvor forældregruppen kan deltage som holdledere, officials eller som tilskuere. Ens for alle er, at i disse sammenhænge er det vigtigt, at svømmere og trænere får den ro, der skal til for at få et godt stævne.

Trænerne tager gerne en dialog med forældrene før eller efter et stævne, men aldrig under. Det er nødvendigt, at trænere såvel som svømmere får mulighed for at udføre deres erhverv/opgave uden indblanding, når det gælder.

Forhold mellem træner og svømmer er ganske specielt, og bidrager til dit barns accept samt velbefindende. Kritisér derfor aldrig træneren i svømmerens nærvær. Det vil kun skade forholdet mellem træneren og svømmeren, og i værste fald få indflydelse på svømmerens resultater.

Som forældre må man huske på, at ens barn kan have andre mål end at vinde. Det, at give det bedste man overhovedet har i sig, er faktisk mere vigtigt end at vinde.
Dit barn kan være nervøs lige før og under et stævne. Prøv at opmuntre dit barn, vær en støtte, og overbevis dit barn om, at træneren ikke ville have tage vedkommende med, hvis man ikke var klar til det.
Husk altid at komme med konstruktiv kritik til eventuelle officials eller holdledere. Husk, at de er frivillige, der gør det af et godt hjerte og interessen for sporten – og efter deres bedste formåen.
I klubhuset

Triton råder over et klubhus, hvor klubbens kontor har åbent hver mandag mellem kl. 18-19. Her kan forældrene rette henvendelse til, hvis de har spørgsmål til klubben i al almindelighed og til klubbens bestyrelse. Det vil også være muligt at træffe de enkelte trænere efter forudgående aftale.

Rekruttering af svømmere fra Undervisningsafdelingen til Konkurrenceafdelingen og mellem Konkurrenceafdelingens hold sker under hensyntagen til nedenstående generelle kriterier samt specifikke færdighedskriterier for de enkelte hold.

Oprykning sker efter moden overvejelse og finder kun sted efter samtale mellem svømmeren, de involverede trænere samt cheftræneren. Det tilstræbes aldrig at foretage oprykning af rent sociale hensyn.

De generelle kriterier er:

Fysisk alder
Trænings alder
Modenhed
Udvikling
Psyke
Teknisk færdighed
Træningsindsats
Personlig holdning/indstilling
Motivation
Resultater
Fremmøde
Mål
Timing
Talent
Træners subjektive vurdering

Retten til at udtale sig

På Tritons vegne har den siddende bestyrelsesformand ret til at udtale sig til pressen om forhold, som omhandler klubbens virke og økonomi.

Ved evt. fravær eller sygdom kan næstformanden udtale sig på vegne af klubben.

Ved spørgsmål og henvendelser om øvrige forhold i svømmeklubben kan formanden vælge at rette henvendelse til relevante bestyrelsesmedlemmer og/eller udvalgsformænd, som på klubbens vegne kan besvare evt. spørgsmål – enten via formanden eller direkte til pressen efter aftale.

Tilgængelighed og åbenhed

I pressesammenhænge bør Triton være åben og tilgængelig via de ovenstående kontaktpersoner i det omfang, det er muligt.

Dog gælder hensynet til privatlivets fred, at private e-mail adresser og direkte telefonnumre aldrig må opgives til pressen. Hvis formanden eller næstformand ikke er til at træffe, bør der tages imod besked med orientering om at henvendelsen besvares, når den pågældende person er kontaktbar.

Vi har valgt at følge de retningslinjer som er givet af Danmarks Idræts Forbund.

Hvem modtager oplysningerne i Triton?
Oplysningerne indhentes af formanden for Triton
De indhentede oplysninger må ikke videregives til andre i eller udenfor klubben.

Hvem søger vi oplysninger på?
Alle trænere.
Alle hjælpetrænere over 15 år

Hvor ofte indhenter vi oplysninger?
Ved alle nyansættelser
Hvert andet år (lige årstal) for trænere samt hjælpetrænere

Hvis vi får en sag, hvad så?
Trænere samt hjælpetrænere, som er eller bliver registreret i det
centrale kriminalregister, vil blive bortvist med øjeblikkelig varsel.
De vil herefter ikke kunne være aktive i klubben mere.
Denne politik skal udleveres som bilag til en ansættelseskontrakt, og den offentliggøres på Tritons hjemmeside: www.triton-swim.dk

Godkendt af Tritons bestyrelse
Ballerup, den 11. november 2009

TRITON ønsker at indgå i et stærkt og udbytterigt samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv med det formål at

udvikle og fastholde en attraktiv talentmasse i klubbens konkurrenceafdeling
sikre at klubben fortsat er blandt Danmarks bedste svømmeklubber, hvor målet er at været talrigt repræsenteret ved DM og på den internationale arena via Dansk Svømmeunion
skabe en fælles klubånd og troværdighed over for klubbens sponsorer og øvrige medlemmer
De mere detaljerede regler står under disse overskrifter:

TRITONs sponsorpolitik

Klubbens fundament
Muligheder for sponsorsamarbejder
Synliggørelse af sponsorer
Personlige sponsorer
Følgende sponsorpolitik erstatter tidligere politiker omkring sponsorater samt sponsorsamarbejde.

TRITONs sponsorpolitik
For at kunne drive en svømmeklub professionelt og samtidigt udvikle den enkelte svømmers talent er det nødvendigt at have de rigtige trænerkræfter til rådighed og at kunne stille op til så mange stævner og konkurrencer som overhovedet muligt.

Det grundlag ønsker Triton naturligvis at give alle sine talenter, som er i klubbens konkurrenceafdeling, og som repræsenterer klubben lokalt, regionalt, landsdækkende og internationalt.

Varetagelsen af klubbens sponsorater sker i Sponsorudvalget under Forretningsudvalget, som er et frivilligt udvalg i TRITON. Klubbens sponsorpolitik, dress code samt sponsormaterialet er udarbejdet af udvalget og endeligt godkendt af klubbens samlede bestyrelse.

Uanset hvilken form for nedenstående sponsorater eller aftaler om annoncering der er tale om, skal disse altid godkendes af bestyrelsen og Forretningsudvalget for at sikre, at de enkelte sponsorater ikke konflikter med øvrige indgåede sponsorater.

Mulighederne er mange og vil naturligvis afhænge af, hvilken aftaleform den enkelte sponsor ønske at indgå i. En gang i kvartalet modtager sponsor et nyhedsbrev med information om kommende stævner, resultater ved gennemførte stævner, medaljemodtagere samt kopi af evt. presseomtale.

Klubbens fundament

Klubben har i dag 840 aktive medlemmer og er dermed en af de største sportsklubber i Ballerup kommune. TRITON er samtidig den klub, som har flest aktivitetstimer pr. uge.

Talentmassen omfatter ca. 150 svømmere i konkurrenceafdelingen, hvor træning, motivering samt deltagelse i svømmestævner sætter dagsordenen med det formål dels at kunne sikre flest mulige danske mesterskaber og dels at være repræsenteret gennem Dansk Svømmeunion på den internationale arena.

Svømmeklubben TRITON ønsker at være en topklub i Region Øst med et miljø, der kan tiltrække og fastholde svømme talenter og trænere fra hele regionen. Vi ønsker at markerer os ved at være fast repræsenteret i det danske landsholdssystem.

Ved at indgå i et sponsorsamarbejde med TRITON vil sponsorerne opleve en professionel ambitiøs klub som er inde i en rivende udvikling. Svømmeklubben har til huse i Ballerup Idrætsby, hvor der trænes dagligt på svømmehallens 8x50m baner.

Muligheder for sponsorsamarbejder

Vi opererer på 2 niveauer, når vi taler sponsorsamarbejder:

En klubaftale som dækker hele TRITONs konkurrenceafdeling, hvor der er følgende muligheder:
Køb et stævne
Afholdelse af et større stævne, hvor sponsor dækker omkostninger i form af medaljer, præmier og øvrige omkostninger. Sponsoren for eksklusivitet under hele stævnet og har mulighed for at få størst synlighed på forskellige måder.
Sponsor eksponering
Sponsor køber en bandereklame og bliver eksponeret ved TRITONs egne stævner i EKB.
Sponsorsvøm
Sponsor får synlighed i forbindelse med TRITONs årlige sponsorsvøm mod at købe et engangssponsorat, hvor en del af sponsoratet bruges som pengepræmier til de svømmere (1,2, 3) på hvert hold, som kommer med flere egne sponsorer.
Projekt fundraising
Sponsor støtter et af de mange projekter, som klubben ønsker at igangsætte mod at få PR-omtale og øvrig pressedækning og synlighed for engagementet i det pågældende projekt.
Logo sponsor
Sponsor får mulighed for placering af logo på klubtøjet, som består p.t. af badehætte, T-shirt og shorts. Placering af logo kan være på front, ryg eller side på badehætte.
Der må være max. 2 sponsorer pr. del. På badehætten dog kun 1 sponsor. Udover sponsors logo, skal TRITONs logo altid stå på tøjet. Sponsoratet tegnes typisk for en 2-årige periode og vil dække omkostninger til tryk og klub T-shirts til hele holdets svømmere samt et kontant bidrag.

En holdaftale, som omfatter det enkelte hold i konkurrenceafdelingen (beskrivelse af de enkelte hold fremgår af klubbens hjemmeside: www.triton-swim.dk), hvor der er mange muligheder, bl.a.:
”Noget for noget” sponsorat
Sponsor yder økonomisk støtte eller i form af produkter/ydelser til det pågældende hold efter fortjeneste f.eks. når holdets svømmere opnår finalepladser til danske mesterskaber (: DM, DJM, DÅM).
Sponsor eksponering
Sponsor får mulighed for placering af logo på klub T-shirten eller shorts med placering af logo på enten ærme eller ben (front). Logo’et trykkes i én farve.
Sponsoratet tegnes typisk for en 2-årige periode og vil dække omkostninger til tryk og klub T-shirts til hele holdets svømmere samt et kontant bidrag.
Projekt fundraising
Sponsor støtter økonomisk holdets træningslejr eller deltagelse ved et udvalgt større stævne, hvor der for den enkelte svømmer er tale om en betydelig omkostning ved at deltage.
Synliggørelse af sponsorer
Det handler om at få etableret et godt sponsorforhold til klubbens sponsorer. Derfor ønsker klubben at fremstå professionelt og forlanger en såkaldt dress code, hvor samtlige svømmere i konkurrenceafdelingen bærer det udleverede klubtøj ved deltagelse i diverse stævner og konkurrencer og især ved overrækkelse af medaljer og øvrige præmier.

For holdsponsorater gælder naturligvis, at det enkelte hold overholder de forpligtelser, som der er indgået i sponsoratet, herunder evt. synlighed via klubtøjet.

Personlige sponsorer

Vi anerkender, at især vores elitesvømmere kan have et behov for at kunne etablere personlige sponsorater. TRITON vil godt støtte op om denne mulighed. Men det kræver en åben dialog med sponsorudvalget og bestyrelsen.

Overordnet gælder, at klubben altid vil forsøge at få solgt alle ledige sponsorpladser på klubtøjet under hensyntagen til FINAs regler på dette område. Det betyder i praksis, at:

den enkelte svømmer kun vil kunne tilbyde en logoplads på klubtøjet, hvis disse pladser ikke er solgt gennem Sponsorudvalget. Der skal derfor altid tages kontakt til udvalget inden private sponsorer tilbydes reklameplads.
mulighed for sponsorplads på svømmerens badetøj kan tilbydes i det omfang, at det overholder FINAs regler omkring størrelsen af logoer. Der skal derfor altid tages kontakt til udvalget inden private sponsorer tilbydes reklameplads.
Herudover kan den enkelte svømmer også have glæde af at lave en ”noget for noget” aftale med personlige sponsorer, hvor der honoreres efter indsats. Svømmeren har herefter mulighed for at indsætte det økonomiske bidrag på dennes sponsorkonto i klubben i løbet af året til dækning af stævner og træningslejr(e).

Denne side indeholder TRITONs støttepolitik i forbindelse med udviklingsprogrammer m.m.

Klubbens forudsætninger
For at kunne udvikle den enkelte svømmers talent og drive det langt, kan svømmeklubben gennem sit samarbejde med Dansk Svømmeunion gøre det muligt for udvalgte svømmere på eliteplan at blive udtaget til at deltage i forskellige udviklingsprogrammer herunder TUP, landsholdssamlinger, World Cup og OL.

Klubben har i dag en samlet talentmasse på 37 aktive svømmere på eliteplan fra henholdsvis Første- og Eliteholdet med mulighed for at blive udtaget til ovenstående kvalificeringer og programmer.

Klubbens støtte
Generelt

Med det nuværende fundament, som i dag bærer klubben, har Triton ingen mulighed for at støtte den enkelte svømmer økonomisk til afholdelse af diverse udgifter i forbindelse med svømmerens deltagelse i de eksterne tiltag. Det står derfor altid den enkelte svømmer frit for at afslå tilbud om deltagelse.

Specifikt

For de svømmere, som får muligheden for at deltage i ovenstående, og som accepterer, kan Triton støtte den enkelte svømmer via den daglige træning i svømmeklubben for derigennem at sikre, at svømmeren får det mest optimale udbytte af træningen begge steder.

Triton søger endvidere hvert år støtte gennem Team Ballerup til dækning af udgifter i forbindelse med enkelte svømmers udviklingsprogrammer. Disse midler vil derfor altid være øremærket til de svømmere, som er udtaget til at deltage i Unionens eksterne programmer.

Svømmerens muligheder
De muligheder, som den enkelte svømmer kan benytte sig af i klub-regi, for derigennem at dække sine omkostninger til deltagelse i de eksterne udviklingsprogrammer, landsholdssamlinger, træningslejre, World Cup, OL etc., er følgende:

Søge støtte gennem eksterne fonde. Råd og vejledning kan fås i Bestyrelsen.
Søge støtte via eksterne sponsorer

Svømmenåle uddeles til svømmere, der har svømmet hurtigere end nåletiden. Nåletiden afhænger af svømmeart, distance og køn.

Første svømmenål er talentnålen. Den når næsten alle. Sidste svømmenål er elitenålen. Den får næsten ingen. En nål kan kun fås én gang. Fra bronzenål til og med elitenål kan man få en nål “med sløjfe”, når man har klaret kravet i 3 forskellige svømmediscipliner (fri, fly, ryg, bryst, medley eller bjærgning).

Kun tider ved et anmeldt stævne gælder. Du får automatisk din svømmenål fra TRITON.

TRITON betaler alle svømmenåle.

Regler for uddeling af klubbens tre Triton nåle findes herunder.

Triton bronze nål
Uddeles af Tritons bestyrelse til personer som en tak for ekstraordinær god arbejdsindsats i Tritons tjeneste.

Medlemmer af bestyrelsen med mindst 3 års arbejde i bestyrelsen.
Official, der har ydet et godt job igennem mindst 3 år.
Træner, der har været ansat i minimum 5 år, og i disse år har ydet en indsats udover, hvad der kan forventes.
Medlemmer, der har været medlem af Triton i mindst 10 år, og har ydet en positiv indsats udover det sædvanlige.
Triton sølv nål
Uddeles af Tritons bestyrelse til personer som en tak for ekstraordinær god arbejdsindsats i Tritons tjeneste.

Medlemmer af bestyrelsen med mindst 6 års arbejde i bestyrelsen.
Menigt medlem af Triton, som har arbejdet på et projekt med stor succes igennem flere år.
Træner, der har været ansat i minimum 10 år, og i disse år har ydet en indsats udover, hvad der kan forventes.
Medlemmer, der har været medlem af Triton i mindst 20 år, og har ydet en positiv indsats udover det sædvanlige.
Tritons æresnål
Præmisserne er nedskrevet i Svømmeklubben TRITONs love. Det er kun Tritons bestyrelse, der kan indstille udnævnelsen til Generalforsamlingen, der skal godkende dette.

Foto af alle Æresmedlemmer skal være opsat i klubbens lokaler.